rólam

Megnyitó

Németh Tamás, aki nem “egy hangszeres előadó”, bátran használ különböző anyagokat.
A kezdetek grafikai technikáját felváltja egy komplexebb vizuális kifejezés mód – rajz különböző anyagokra, papír, plexi, vászon, röntgen –film.
Folyamatosan halad azon az úton , amit már a kezdetekben magának meghatározott. Ez a következetes munka, most itt látható. Egy szelet az eddigi alkotói tevekenységből, sorozatba rendezve.
A figurák töredessége, fej, kar, kéz stb. nélkül, ez, az ami már régóta foglalkoztatja. A gyermekkorban megismert ókori torzóknak egy felnőt fejjel tovább álmodott világa. A csonkolt figura megformálás személytelen, és csak az ember tulajdonságára fokuszál: marionett bábú,lekötözött alak, bekötött fejű”portré”.
Nem véletlen a röntgen – film használata, ami valkihez kapcsolódik, de nem ismerjük személyét, azonban látjuk annak tulajdonságát, történetét, sérüléseit. Ezeknek a “tulajdonságoknak” lehetnek maradandó elváltozásokat mind fizikai, mind lelki értelemben meg idéző képei.
P.S. Makacs alak, olyan érzésem van, hogy ő lesz az utolsó harcos, aki elesik a csatatéren, de nem talál majd legyőzőre.

Kiss Zoltán

Németh Tamás fiatal művész s mint a fiatalok többsége kutakodó, keresgélő, kísérletező művész is kinek kísérletei rendszerint igen jól működnek s számtalan remek alkotás, számos remek kiállítás – kollektív kiállításokon való rendszeres szereplés – fémjelzi ezt!

Mind e mellett alkotói tevékenységét egy sajátos szellemiség kíséri végig mely nyomon követhető új grafikai kísérleteiben is.

Elsősorban képgrafikával foglalkozik – rézkarc, hidegtű, litográfia s újabban egy sajátos vegyes technikai műfajjal én röntgen képgrafikának nevezném -, de fest is!Ezen új grafikai kísérletei – röntgen képgrafikái – egy egyedi és sajátos utat nyitottak meg előtte melynek bejárása egy teljes alkotó embert kíván s Németh Tamás tökéletesen megfelel ezen elvárásnak!

Drámai feszültségekkel teli lélekboncoló kérdéseket tesz fel a vizualitás segítségével önmagának is és a befogadónak is kényszerítve a befogadót is a kutakodásra, kérdésfeltevésre.

Németh Tamás kétséget kizáróan tehetséges művész, de mind e mellett egy folyamatosan működő, szorgalmas expresszív alkotó egyéniség!

Baky Péter

Megnyitó

Rehabilitáció/ RTG-Leletek

Németh Tamás, úgy látszik, szeret vizsgálódni, boncolgatni, egy olyan alkotóról van szó, aki ezúttal az itt bemutatott munkáiban röntgenfelvételeket használ fel. De valahogy másképp közelít ezekhez a leletekhez, mint ahogy megszoktuk. Nála vizuális kísérletek tárgyaivá nemesülnek. Egyrészt fontos számára a személyesség- hisz ismerősök, barátok azok, akiket vizsgál- tehát ismeri őket, legalább is, kívülről. Most a belső zsigereikre kíváncsi és páciensei rendre megbíznak benne, így Tamás, ráhagyatkozva ösztöneire alkotói invencióira, kedvére szabhatja és alakíthatja ezeket az orvosi lenyomatokat. Jó értelembe véve, dogmatikus módon egyfajta torzókká alakítja, miközben hogy szavaival éljek rehabilitálja, azaz helyre is állítja őket. És-bár ezt nem tudom tudatosult-e benne vagy csak sejteni véli- mellette revitalizálja is, hisz újjá is éleszti ezeket a kórképeket hol durván, hol érzékenyen közelítve az egyes alanyok felvételeihez. Tobzódik a technikai lehetőségekben, gyötri a felületet, belefest, karcol. Expresszív, felfokozott ecsetkezelése arról tanúskodik, hogy nagy örömét leli mindezekben. Számomra feltűnik egyfajta bipolaritás, ott van az alkotásból fakadó teremtés öröme és mellette a kínokkal, betegségtudattal, tragikummal átitatott és ábrázolt drámai kép. Számomra, mindenképpen drámai, mintha platóni ideák árnyképei vetülnének a hófehér felületekre és alkotójuk demiurgoszi mivoltában építi fel belőlük sajátos világát. Pengeélen táncol, egyensúlyoz munkáiban az evilág és túlvilág gondolati és tematikai határmezsgyéjén. Mondjuk tény, hogy volt, van, lesz is ilyen hogy a művész, ez a jómunkásember egyszer eljut oda hogy akrobataként is bejárjon egy ilyen utat. Nem félve mélységtől és magasságtól, a kétségektől, mert tudja ha le is esik a kötélről, várja őt a puha pázsitos bizonyított tényekkel teli aknamező. Épp ezért izgalmasak számomra ezek a kísérletek, a veszély érzete miatt, emiatt a kettős érzés miatt. Az elmosódó testrészek kiviláglása sejtelmessége arra sarkall, hogy tüzetesebben megnézzem, kisilabizáljam, mely szerv képét rejtheti a felületbe vadul beletáncoló vastag festékpászma. Mert az kell oda. Így lesz teljes, ha hiszik, ha nem, azért mindenképp járjanak utána.

Ráskai Szabolcs

grafikusművész

Katalógus

NÉMETH TAMÁS
„Minden pszichés cselekedet nem-tudatosan kezdődik, s vagy ilyen marad, vagy tovább fejlődve behatol a tudatba, attól függően, hogy ellenállásba ütközik-e vagy sem.”

Siegmund Freud
A sokszorosíthatóság elve a feltétele egy mű grafikaként történő definiálásának, mely azonban önmagában még nem elég ahhoz, hogy a grafikai mű művészi grafikává váljon. A grafikai lapok eredetije –ha lehet így tekinteni, az egyedi mű- valójában a nyomóforma, mely eredendően tartalmazza alkotójának és –paradox módon- a nyomatoknak egyedi és megismételhetetlen lényegét. A művészi nyomóforma ugyanakkor –a reprodukciós céllal készült nyomóalapokkal ellentétben- a szakmai-mesterségbeli tudáson túl éppen a róla levont nyomatokban tükrözi vissza azt a pszichés folyamatot, melynek során a művész tudatos-tudattalan tükröt tart –éppen a nyomóalap által- önmaga belső rezdüléseinek, miközben a nyomaton -határozott technikai értelemben is- a nyomóalapon létrehozott „kép” tükörképe jelenik meg, mely ezen áttétel által válik „A” képpé.

A művészi pálya prológusa, a tanulóévek felfokozott szakmai és emberi hatásai is a művészi tükrözés részeivé válnak s a tudattalan Úton haladás, válik mozgatójává az Út tudatos keresésének.

Németh Tamás is –fiatal kora ellenére már évek óta- következetesen járja és keresi is azt a művészi-szakmai utat, melyen a szakmai-technikai tudás és a grafikusművész-elődök által megküzdött és megalapozott értékek megismerésének folyamatában, egyfajta önmagában folyó belső párbeszédben megtalálja és megadja saját technikai-tartalmi válaszait a korszak- és önnön-önmaga belső meghatározottságának kérdéseire.

A nyomóformák lenyomataival történő párbeszéd –nem esztétikai értelemben- viszont már a néző feladata, önmaga tükröződéseit, vonzásait-taszításait nem is annyira meglátva, mint inkább megérezve a képekben.
A művészben viszont -így Németh Tamásban is- az elkészült mű befejezettségében nem egy kérdésre adott válaszként, hanem a személyes történet folytatásaként, egy újabb mondataként él tovább.

Kácser László
2007. november

Megnyitó

Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim!

Egy kiállítás kapcsán, semmit sem tartok unalmasabb dolognak, mint a megnyitó szöveget, – amelyben a megnyitó személy, az esetek 90 százalékában, hosszúra nyúlt cirkalmas mondatokban, bombasztikus szófordulatokat sem nélkülözve magyarázza el a kedves nézőknek, hogy mi is az, amit Ők most ott épp látnak, – vagy legalább is látniuk kéne.

Nos Hölgyeim és Uraim, ez alkalommal Én is egy ilyen megnyitóbeszéd elmondására, helyesebben felolvasására készülök. Bár bevallom, gondolkodtam azon, hogy meg kéne lepnem Önöket valamiféle rendhagyó szöveggel, amelyben mondjuk valamely grafikai technika leírását olvasnám fel, teszem azt hátulról visszafele, miközben sűrűn használnám a magyarban oly közkedvelt ——fütty — meg szófordulatot.

De végül is győzött bennem a konformista énem, így aztán Önök egy teljesen szokványos, meglehetősen unalmas megnyitóbeszédet lesznek kénytelenek végigszenvedni.

Kezdeném akkor azzal, hogy az itt kiállító művészt, Németh Tamás kollégámat és barátomat már közel tíz éve ismerem. Ez elég időnek tűnik ahhoz, hogy képet alkothassak művészi elképzeléseiről, művészi törekvéseiről, legalábbis nagyjából.

Bár nem szeretem a műfaj szerinti kategorizálást, most mégis azt kell mondanom, hogy Németh Tomi elsősorban grafikus művész. Nem csupán azért grafikus, mert vonzódik a sokszorosító grafika különböző technikáihoz, és gyakran használja azokat, hanem mert művei létrehozásakor, elsősorban a grafikai formanyelv eszközeit / a pont, a vonal, a vonalháló, a fekete-fehér kontrasztok stb. / használja. Műveiben a színek ha meg is jelennek, visszafogott, redukált formában vannak beépítve, és csak alárendelt szerepet kapnak, nem úgy mint a festőknél, ahol a színek expresszív kifejező erejét kihasználva hozzák létre a műtárgyat.

Annak, hogy milyen technikával készül egy grafikai alkotás, úgy gondolom, nem igazán van jelentősége, legalább is, ami a műtárgy kvalitását illeti. A technika inkább elvesz, mint hozzáad a műtárgy személyességéből, bizalmas intimitásából. A művész gesztusai, kézjegye csak áttételesen, valamely technikai eszköz közvetítésével kerül át a grafikai lapra, és ezzel bizonyos fokig lemerevedik, „megkopik”, háttérbe szorul. Hiszen az „eredeti műtárgy” ez esetben tulajdonképpen a művészi nyomóforma, a grafikai dúc, amely soha, vagy szinte soha nem kerül kiállításon bemutatásra. A sokszorosított grafikai lapok pedig „csak” lenyomatai, „tükörképei” az eredeti műnek, a nyomóformának, és ahogy Platon mondaná, a tükörkép nagymértékben torzítja az eredeti valóságot, hiszen elvesznek a finom részletek, az apró személyes rezdülések.

Németh Tomi, saját bevallása szerint, vonzódik a grafikai technikákhoz, és jó néhányat kipróbált közülük. Készített hidegtűt, rézkarcot, litográfiát, talán még szerigráfiát is. Izgatták a technikák adta lehetőségek. Kísérletezett az anyagokkal, a felületekkel. Megpróbálta kiaknázni a technikai folyamatokban szinte mindig benne rejlő véletlenszerűséget, és ennek eredményeit. Észrevette az anyag esetlegességét, instabilitását, változékonyságát, erodálódási hajlamát, és ezt a későbbiekben tudatosan beépítette alkotásaiba. Szerencsére nem ragadt le a grafikai technikákban rejlő lehetőségek csodálatánál. Tovább tudott lépni, olyan egyedi grafikai lapok létrehozásának irányába mozdulva el, ami úgy gondolom nagy lehetőségeket rejt magában. Ezekben a vegyes technikájú művekben, amelyek szinte konceptuális gondolatmenetet sejtetnek, olyan anyagot használ a művek építőelemeiként, amely önmagában is hordoz bizonyos fokú vizuális információt. Ez az anyag a röntgenfilm, amelyből kimetszi a kívánt formákat, és ezeket egy semleges felületre / többnyire fehér vászonra /applikálja, meglehetősen erős kontrasztot hozva ezzel létre.

A röntgenkép, egy tetszőleges testrész, szabad szemmel láthatatlan belső struktúráját teszi láthatóvá, feltárva annak deformációit, a normálistól eltérő állapotát, betegségét, felvillantva egyben az elmúlás fájdalmas stációit is. Az emberi test gyarlóságának képi lenyomatai ezek. A belőlük készülő applikációk, kollázsszerűen összerakott figurák pedig, a művész belső világának a kivetülései. Hát kell ennél drámaibb képi szituáció.

És akkor fokozzuk még egy kicsit a történetet. Elégé egyértelmű, hogy Németh Tamás figuratív művész. De ez a fajta figuratívitás nem a naturális szemléletet célozza meg. Se nem realista, se nem fotórealista, sokkal inkább az art bruthoz közelít. Ezeknek az emberi figuráknak, amelyeket megjelenít, bár testek, nincsen meghatározható nemiségük. Olyan androgün torzók, amelyek arctalanok, egyáltalán nincsen személyiségük. Csökevényes végtagú, a lárvalét állapotában hibernáló, eltorzult arányrendszerű, groteszk kinézetű gnómok Ők. Formai megjelenítésük markánsan expresszív, – meggyötört felületű, vonalakkal kaszabolt, összekarcolt, gátlástalanul belefestett gesztusokkal terhelt formák. Ez az igencsak személyes formavilág, amelyet a művész elénk tár, egy kontextuális szituációt teremt az őt formáló anyaggal, a különböző vizuális elemeket hordozó röntgenfelvételekkel. Ezt neveztem konceptuális vonalnak ezen a kiállításon.

Nos, tisztelt közönség, ezzel úgy érzem, elmondtam, hogy Önök itt most mit látnak, vagy legalább is mit kell, hogy lássanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A kiállítást megnyitom.

Pika Nagy Árpád

Bp. 2012.10. 26.